Sygnatura akt  XIV GUp 11/13

 

Zakład Drogownictwa i Inżynierii Sp. z o.o.
w upadłości likwidacyjnej
z siedzibą w Łodzi

ul. Ekologiczna 26,
91-613 Łódź

NIP  726-00-27-382
REGON  473174334            
KRS  0000176199

Szczegółowe informacje dotyczące sprzedawanych ruchomości, cen, warunków konkursu i sprzedaży uzyskać można w siedzibie upadłego od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 14:00, tel. 42-616-28-50, fax. 42 616 28 54, mail: sekretariat@zdii.pl. oraz na stronie http://www.zdii.pl/

OGŁOSZENIA

Syndyk Zakładu Drogownictwa i Inżynierii Sp. z o.o.
w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Łodzi przy ul. Ekologicznej 26

 

Syndyk prowadzi ciągłą sprzedaż z wolnej ręki maszyn i urządzeń technologicznie przystosowanych do remontów i utrzymania dróg: sprzęt remontowy, kruszywo, znaki drogowe, wyposażenie biurowe i narzędzia.

Szczegółowe informacje dotyczące sprzedawanych nieruchomości, ruchomości, cen, warunków sprzedaży uzyskać można w siedzibie upadłego w Łodzi, przy ul. Ekologicznej 26
od poniedziałku do piątku w godz. 800 - 1400, tel. 42-616-28-50, 882-781-758, fax. 42 616 28 54, mail: sekretariat@zdii.pl oraz na stronie zdii.pl

-------------------------------

Syndyk masy upadłości Izabeli Kmity osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

Sprzeda w drodze konkursu ofert

I. prawo odrębnej własności lokalu mieszkalnego przy ul. Zbocze 12, m. 9, Łódź,  KW nr LD1M/00100708/8, powierzchnia lokalu mieszkalnego wynosi 57,37  m2.
za cenę nie niższą od 200.000,00 zł /słownie: dwieście tysięcy złotych /.
II. 1/2 udziału w nieruchomości o powierzchni 0,2854 ha niezabudowanej 
nr ewidencyjny działki 250/2 obręb W-45 Łódź - Widzew ul. Kasprowicza 3A, KW nr LD1M/00266148/5, za cenę nie niższą od 65.500,00 zł /słownie: sześćdziesiąt pięć  tysięcy pięćset złotych /.
III.  nieruchomość niezabudowana o powierzchni 0,4329 ha nr ewidencyjny działki 250/14 obręb W-45 Łódź - Widzew ul. Kasprowicza 3,  KW nr LD1M/00269181/9, za cenę nie niższą od 177.500,00 zł /słownie: sto siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych /.
IV. 1/15 udziału w nieruchomości o powierzchni 0,3117 ha niezabudowanej nr ewidencyjny działki 250/16 obręb W-45 Łódź - Widzew ul. Kasprowicza 3A, KW nr LD1M/00076145/5, za cenę nie niższą od 8.500,00 /słownie: osiem tysięcy pięćset złotych/.
Do konkursu zaprasza się krajowe i zagraniczne osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne posiadające zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych.
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie poprawnej oferty zgodnej z Regulaminem sprzedaży w drodze konkursu ofert oraz wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej  na konto upadłego w PKO BP S.A.
Rachunek numer:        08 1020 3408 0000 4202 0377 3439  
Pisemne oferty należy składać w zaklejonej kopercie w terminie do 06.02.2017 r. do godz. 1500 w biurze syndyka masy upadłości, ART-DOM M.M. Zielińscy Spółka Jawna w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Łodzi, ul. Kasprzaka 3, 91-078 Łódź, z napisem: „Oferta zakupu nieruchomości GUp 88/15”.
Otwarcie i rozpoznanie ofert odbędzie się na posiedzeniu jawnym w dniu
8 lutego 2017 r., godzina 9:30, w biurze syndyka w Łodzi przy ul. Kasprzaka 3.
Szczegółowe warunki konkursu ofert oraz spis nieruchomości określa  Regulamin wyłożony do wglądu w biurze syndyka ul. Kasprzaka 3, 91-078 Łódź,.
Nieruchomości można oglądać w terminie do 06.02.2017 r. po wcześniejszym uzgodnieniu z syndykiem   tel. 661 369 889, 501 299 094, 42-638-77-00
e-mail: pawlakkancelaria(malpa)gmail.com oraz na stronie zdii.pl

-------------------------------

Syndyk masy upadłości Jarosława Buczka  prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Jarosław Buczek DAW-MAR w Łowiczu

Sprzeda z wolnej ręki w drodze konkursu ofert

I. Budynek mieszkalnym murowanym, wolnostojącym, parterowym z wysokim podpiwniczeniem i poddaszem użytkowym gdzie:
powierzchnia zabudowy wynosi: 107,8 m2,
powierzchnia użytkowa mieszkalna wynosi: 107,4 m2,
powierzchnia użytkowa gospodarcza wynosi: 67,0 m2,       
powierzchnia działki wynosi: 1.001 m2,
Nieruchomość znajduje się w Łowiczu, ul. Żołnierska 29, obręb Małszyce,
pow. łowicki, woj. łódzkie, dla której w Sądzie Rejonowym w Łowiczu V Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW nr LD10/00022787/6,

za cenę nie niższą niż: 259.500,00 zł
/słownie: dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset złotych/.

 II. Nieruchomość gruntową rolną położoną we wsi Sierzchów, gm. Bolimów powiat skierniewicki woj. Łódzkie, składającą się z dwóch działek, dla których prowadzona jest Księga Wieczysta LD1 H/00040006/3;
A. nr ewidencyjny działki 134 o powierzchni 2.700m2,
B. nr ewidencyjny działki 340 o powierzchni 5.600 m2,

   za cenę nie niższą niż 12.150,00 zł
 /słownie: dwanaście tysięcy sto pięćdziesiąt złotych/.
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie poprawnej oferty zgodnej
z Regulaminem sprzedaży w drodze konkursu ofert oraz wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej na konto upadłego
nr konta: 81 1020 3408 0000 4802 0367 8323
Pisemne oferty należy składać w zaklejonej kopercie w terminie do 19.12.2016 r.                  do godz. 1500 na adres: Biuro syndyka ul. Kasprzaka 3, 91-078 Łódź,
z czytelnym podpisem na kopercie „Oferta zakupu nieruchomości", (decyduje data doręczenia oferty na podany adres).
Otwarcie i rozpoznanie ofert odbędzie się przez komisję na posiedzeniu jawnym
w dniu 21 grudnia 2016 roku, o godzinie 1000, w biurze syndyka w Łodzi
ul. Kasprzaka 3, 91-078 Łódź.
Szczegółowe warunki konkursu ofert oraz spis nieruchomości określa  Regulamin wyłożony do wglądu w biurze syndyka,  oraz na stronie zdii.pl.
Nieruchomości można oglądać w terminie po wcześniejszym uzgodnieniu
z syndykiem tel. 603 920 123 oraz grzecznościowo telefon w Łowiczu 660 750 259,
mail: gpawlak (malpa) toya.net.pl

 

Zalety zakupu od upadłego reprezentowanego przez syndyka masy upadłości
Nabywca składników masy upadłości nie odpowiada za zobowiązania upadłego, w tym nie odpowiada za zobowiązania podatkowe. Co do zasady nabywa rzecz w stanie wolnym od obciążeń. Nie ponosi również ryzyka związanego ze stanem prawnym rzeczy, jako, że wywodzi swoje prawo z faktu zakupu w postępowaniu upadłościowym, a nie z prawa poprzednika. Jest to tak zwane nabycie pierwotne. Powyższe uwagi dotyczą tak nabycia całego przedsiębiorstwa jak i poszczególnych składników masy.
Zgodnie z art. 313 prawa upadłościowego i naprawczego sprzedaż dokonana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej. W przypadku zakupu nieruchomości od upadłego reprezentowanego przez syndyka masy upadłości następuje wygaśnięcie hipoteki. Sprzedaż nieruchomości powoduje wygaśnięcie praw oraz praw i roszczeń osobistych ujawnionych przez wpis do księgi wieczystej lub nieujawnionych w ten sposób, lecz zgłoszonych sędziemu komisarzowi przez osoby uprawnione na zasadach określonych w ww. ustawie.
Ochrona prawna nabywcy ruchomości w postępowaniu upadłościowym likwidacyjnym wywodzi się z artykułu 879 Kodeksu postępowania cywilnego. Nabywca staje się właścicielem ruchomości w stanie wolnym od obciążeń. Przeciw niemu nie mogą być podniesione zarzuty co do ważności nabycia.

 

Pliki do pobrania:

Upadłość Zakładu Drogownictwa i Inżynierii Sp. z o.o.

1. Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

2. Regulamin sprzedaży ruchomości

3. Wykaz Ruchomości Dużej Wartości

4. Wykaz Ruchomości Małej Wartości

Upadłość Izabeli Kmity osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

1. Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

2. Ogłoszenie - Konkurs ofert Nieruchomości

3. Regulamin Sprzedaży Nieruchomości

4. Zdjęcia nieruchomości - mieszkanie Zbocze 12

5. Informacje o nieruchomości - mieszkanie Zbocze 12

6. Zdjęcia nieruchomości - Kasprowicza

7. Informacje o nieruchomości - Kasprowicza

Upadłość Jarosława Buczka prowadzącego działalność gospodarczą Jarosław Buczek DAW-MAR

1. Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości

2. Regulamin sprzedaży nieruchomości

3. Wyciąg z operatu szacunkowego

4. Zezwolenie na sprzedaż nieruchomości z wolnej ręki dom

5. Zezwolenie na sprzedaż nieruchomości z wolnej ręki działki

6. Zdjęcia nieruchomości