Sygnatura akt  XIV GUp 11/13

 

Zakład Drogownictwa i Inżynierii Sp. z o.o.
w upadłości likwidacyjnej
z siedzibą w Łodzi
Biuro syndyka: ul. Kasprzaka 3, 91-078 Łódź

NIP  726-00-27-382
REGON  473174334
KRS  0000176199

 

OGŁOSZENIA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Syndyk masy upadłości Dariusza Gębicza
osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

sprzeda z wolnej ręki w drodze konkursu ofert:

za cenę nie niższą od  30.500 zł /trzydzieści tysięcy pięćset złotych/ bez podatku VAT.

Do konkursu zaprasza się krajowe i zagraniczne osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne posiadające zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych.
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty zgodnej z Regulaminem oraz wpłacenie wadium w wysokości co najmniej 10% ceny wywoławczej, na rachunek bankowy upadłego nr:
44 1020 3408 0000 4002 0406 6411
Pisemne oferty należy składać w zaklejonej kopercie na adres :
Biuro Syndyka Masy Upadłości
Dariusza Gębicza osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, ul. Kasprzaka 3, 91-078 Łódź
z czytelnym podpisem na kopercie: „Oferta zakupu udziału w nieruchomości GUp 101/17" w terminie do 14.02.2018 r. do godz. 15:00 (decyduje data doręczenia oferty na podany adres).

Oferty powinny zawierać:

Szczegółowe warunki konkursu ofert określa Regulamin dostępny do wglądu w biurze syndyka
w Łodzi, ul. Kasprzaka 3 (budynek ART-DOM, wejście od ul. Legionów) oraz na stronie zdii.pl.
Komisyjne otwarcie i rozpoznanie ofert odbędzie się w biurze syndyka w Łodzi, ul. Kasprzaka 3,
w dniu 16 lutego 2018 roku, o godzinie 10:00.
Dalsze informacje można uzyskać bezpośrednio w biurze syndyka w godzinach 9:00-15:00 lub pod numerem telefonu 501-299-094.

 

----------------------------------------------------------------------

Zalety zakupu od upadłego reprezentowanego przez syndyka masy upadłości
Nabywca składników masy upadłości nie odpowiada za zobowiązania upadłego, w tym nie odpowiada za zobowiązania podatkowe. Co do zasady nabywa rzecz w stanie wolnym od obciążeń. Nie ponosi również ryzyka związanego ze stanem prawnym rzeczy, jako, że wywodzi swoje prawo z faktu zakupu w postępowaniu upadłościowym, a nie z prawa poprzednika. Jest to tak zwane nabycie pierwotne. Powyższe uwagi dotyczą tak nabycia całego przedsiębiorstwa jak i poszczególnych składników masy.
Zgodnie z art. 313 prawa upadłościowego i naprawczego sprzedaż dokonana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej. W przypadku zakupu nieruchomości od upadłego reprezentowanego przez syndyka masy upadłości następuje wygaśnięcie hipoteki. Sprzedaż nieruchomości powoduje wygaśnięcie praw oraz praw i roszczeń osobistych ujawnionych przez wpis do księgi wieczystej lub nieujawnionych w ten sposób, lecz zgłoszonych sędziemu komisarzowi przez osoby uprawnione na zasadach określonych w ww. ustawie.
Ochrona prawna nabywcy ruchomości w postępowaniu upadłościowym likwidacyjnym wywodzi się z artykułu 879 Kodeksu postępowania cywilnego. Nabywca staje się właścicielem ruchomości w stanie wolnym od obciążeń. Przeciw niemu nie mogą być podniesione zarzuty co do ważności nabycia.

 

Pliki do pobrania:

Upadłość Zakładu Drogownictwa i Inżynierii Sp. z o.o.

1. Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

Upadłość Dariusza Gębicza osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

1. Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości

2. Ogłoszenie - Konkurs ofert na sprzedaż udziału w nieruchomości

3. Regulamin sprzedaży z wolnej ręki udziału w nieruchomości